STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA POMORZA im. BOGUSŁAWA X

  Paweł Jutrzenka Trzebiatowski

Prezes 

  Dorota Trzebiatowska

Wiceprezes

  Barbara Jutrzenka-Trzebiatowska

Sekretarz

  Robert Gałkowski

Skarbnik

Tutaj znajdziesz odnośniki do tematów związanych z Pomorzem, takich jak

*drzewa genaologiczne i dzieje rodzin zamieszkujących ten region *historię losów emigracji

*organizacje, związki i zrzeszenia *instytucje samorządowe i kulturalne *mapy, przewodniki i znane miejsca

*wydawnictwa i czaspoisma *ciekawostki

Pommerscher Greif

Przedownik Wielkiego Księstwa Pomorskiego

Genaologia Rodzin Pomorskich

Geaologia Pomorza

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Raporty Emigracji z Pomorza

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego kartograf Eilhardus Lubinus

Mapa Księstwa Pomorskiego(obraz do pobrania)

Terenem działania jest obszar Unii Europejskiej, w szczególności Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Pomorza.

Misją Stowarzyszenia jest ochrona i kultywowanie dziedzictwa Pomorza oraz dążenie do jego wszechstronnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach życia materialnego, kulturowego, społecznego oraz duchowego.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Stwarzanie warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych służących wszechstronnemu rozwojowi Pomorza oraz odrodzeniu kultury Pomorzan we wszystkich jej aspektach.
 2. Inicjowanie i wspieranie działań służących integracji i wzajemnemu poznawaniu się rodzin, środowisk społecznych, grup etnicznych i narodów zamieszkujących Pomorze lub wywodzących się z tego regionu.
 3. Promowanie i rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Pomorzan, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa obejmującego obszar Pomorza.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Promowanie w kraju i za granicą kultury Pomorza oraz wszelkich form aktywności osób utożsamiających się z tym regionem.

 2. Współpraca z placówkami naukowymi, muzealnymi oraz kulturotwórczymi.

 3. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, kulturowych, genealogicznych, historycznych, lingwistycznych i kulturowych związanych z kulturą Pomorzan.

 4. Finansowanie działań wydawniczych, wystawienniczych, wszelkich form ochrony zasobów naturalnych i przyrody oraz dziedzictwa kulturowego Pomorzan.

 5. Prowadzenie działalności reklamowej, wydawniczej, promocyjnej oraz organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych.

 6. Pozyskiwanie środków i dotacji na realizację celów statutowych.

 7. Gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość oraz teraźniejszość regionu

 8. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych na temat regionu Pomorza i jego mieszkańców.

 9. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego regionu pomorskiego.

 10. Rozwój turystyki na terenie Pomorza oraz wzajemne zbliżanie Pomorzan po obu stronach granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

 11. Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia na terenie Pomorza.

 12. Wspieranie aktywności i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o dziedzictwo natury, kultury, historię regionu, potencjał turystyczny i gospodarczy.

 13. Działania wspomagające rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości na terenie Pomorza.